Naučni dokazi

Reč nauke

Postoji li zaista zaštita od elektrosmoga?

Efikasnost PhoneChip-a je apsolutno proverljiva.

Sa njim dobijaš podršku i zaštitu od štetnog, nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koja je naučno testirana i dokazana.

Proverom efekata tehnologije primenjene u proizvodnji PhoneChip-a su se bavile različite naučne studije renomiranih svetskih instituta. 


Koji su zaključci?

PhoneChip nam omogućava pouzdanu zaštitu od elektromagnetnog zračenja. Zahvaljujući tome, nivo stresa kojem smo izloženi je smanjen, misli su nam sređenije, a kvalitet života nam je osetno poboljšan.

Ovo su 4 najznačajnije studije koje potkrepljuju ove zaključke.

Istraživanje #1

Dr Hajnc Majerova studija – Darkfield mikroskopija

Eksperimentalni terapeut Dr Hajnc Majer iz Oberburna u Švajcarskoj sproveo je detaljnu analizu primenom Darkfield mikroskopske analize krvi. U pitanju je savremena analiza “žive” kapi krvi koja se izvodi pomoću elektronskog mikroskopa.


Šta možemo saznati pomoću ove analize?

Ova analiza krvi omogućava nam da saznamo mnogo toga o našem opštem zdravstvenom stanju. Omogućava nam da vidimo kretanje ćelijskog i tečnog dela krvi i na osnovu toga se može proceniti pravilnost, veličina, struktura krvnih zrnaca, eventualna oštećenja, sklonost anemiji i tome slično.


Kako je izgledalo istraživanje?

Sprovedeno je u tri faze.

Faza 1 – ispitaniku se uzima kap krvi, s tim što sat vremena pre uzimanja uzorka, ispitanik nije smeo da koristi mobilni telefon.

Šta je pokazala analiza?

Posmatranjem uzete kapi krvi, Dr Hajnc Majer zaključuje da je krv ispitanika zdrava, da se krvna zrnca slobodno kreću i da ništa ne remeti njeno strujanje kroz organizam.


Faza 2 – ispitanik najpre koristi telefon (dovoljno je da ga koristi dva minuta da bi se beležile prve smetnje), a zatim se ponovo uzima kap krvi za analizu.

Šta je uočeno?

Ćelije se više ne kreću slobodno – one sada formiraju lanac, povezane su i protok krvi kroz organizam je sporiji i teži.

Zaključak?

Izloženost elektromagnetnom zračenju je negativno uticala na ponašanje i kretanje ćelija u krvi.


Faza 3 – kap krvi se uzima iz prsta ispitanika tek nakon što je njegovo telo bilo u kontaktu sa PhoneChip-om. Ispitanik je koristio mobilni telefon, ali uz ovu zaštitu.

Šta je uočeno?

Posmatrana kroz dark-field mikroskop, kap krvi ispitanika je pokazala da je dejstvo elektrosmoga potpuno poništeno!

Ćelije se ponovo kreću slobodno i nesmetano, čak i kada ispitanik nastavi da koristi telefon, zahvaljujući PhoneChip zaštiti.

 

Ako te zanima detaljan pregled studije, možeš je pogledati ovde.

Istraživanje #2

LIFE-TEST institut – dr Ulrich Arndt

Ovo istraživanje je sprovedeno zahvaljujući Aschoff testu – patentiranom testu koji ispituje dejstvo uređaja na naš organizam.

Testiranje se sastojalo u tome da se prati električna otpornost kože ispitanika

 

Faza 1 – ispitanik je koristio mobilni telefon i za to vreme je merena električna otpornost njegove kože.

Šta je uočeno?

Vrednost električne otpornosti kože je porasla sa 50 na 90 kΩ (kilo oma).

 

Faza 2 – ispitanik nije koristio mobilni telefon nekoliko sati da bi se vrednosti električne otpornosti vratile na prirodni nivo.

 

Faza 3 – ispitanik je razgovarao mobilnim telefonom na koji je zalepljen čip.

Šta je uočeno?

Nivo električne otpornosti je bio smanjen za čak dve trećine u odnosu na prethodna merenja.

Ako želiš, pogledaj detaljan izveštaj o ovoj studiji.

Dr Manfred Doepp – istraživanje ćelija

Ovo istraživanje sproveo je dr Manfred Doepp, eminentni stručnjak iz oblasti nuklearne medicine.

Šta nam otkriva ova studija?

Dr Doepp opredelio se za analizu ćelijskih kultura kako bi ispitao njihovu reakciju na elektromagnetno zračenje i ujedno utvrdio da li primena PhoneChip-a daje rezultate.


Faza 1 – ćelijske kulture izložene su uticaju elektromagnetnog polja.

U ovoj fazi, korišćene su ćelijske kulture iz normalnih limfocita, kao i limfoblastne tumorske ćelije. I jedne i druge su izlagane delovanju elektromagnetnog zračenja.


Faza 2 – ispitivanje promena.

Druga faza istraživanja podrazumevala je ispitivanje ćelija. Doktor je ispitivao sledeće:

  • Ćelijsku proliferaciju (množenje ćelijskog tkiva) i
  • Vršena je citofluorometrijska analiza (merenje multiplih karatkeristika pojedinačne ćelijske analize)

Merenja su obavljanja u tri navrata:

  • 2 sata nakon delovanja elektromagnetnog zračenja
  • 24 sata nakon delovanja elektromagnetnog zračenja
  • 48 sati nakon što su ćelije bile izložene ovom štetnom delovanju

Faza 3 – upoređivanje rezultata merenja

Ova faza pokazala je definitivne i očigledne promene i za jednu i za drugu metodu ispitivanja, i kada je u pitanju proliferacija i kada je u pitanju citofluorometrija.

Faza 4 – uključivanje PhoneChip zaštite

U ovoj fazi praćene su reakcije ćelija kada se primeni PhoneChip kao zaštita.

Ovoga puta nisu uočene promene ni prilikom sprovođenja proliferacijske ni prilikom vršenja citofluorometrijske analize.


Šta je zaključak?

Autor istraživanja došao je do zaključka da je PhoneChip uspeo da potpuno neutrališe delovanje elektromagnetnog zračenja.

Detaljnije o ispitivanju doktora Manfreda možeš pročitati ovde.

Istraživanje #4

In vitro ispitivanje ćelijskih kultura – professor F. Marinelli


Šta je bio povod za ovo istraživanje?

Kada je 2011. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) koja je deo Svetske Zdravstvene Organizacije klasifikovala elektromagnetno zračenje kao potencijalno kancerogeno po ljude, bilo je jasno da treba tražiti zaštitu koja bi bila efikasna i koja bi mogla da zaštiti naše ćelije od štetnog uticaja EMF-a.

Istraživanje je sprovedeno na Institutu za molekularnu genetiku u Bolonji.


Faza 1 – izlaganje ćelija EMF-u (elektromagnetnom zračenju)

Ovo in vitro ispitivanje je započelo tako što su ćelijske kulture izložene zračenju sa uređaja koji emituje 900 MHz u trajanju od 24 sata.


Faza 2 – iščitavanje i upoređivanje rezultata

Profesor Marinelli uporedno je pratio različite ćelijske kulture:

  • koje su bile izložene zračenju
  • koje su bile bez zaštite, ali nisu izlagane zračenju
  • koje su imale zaštitu (PhoneChip)


Šta je uočeno?

Ćelije izložene zračenju, uz zaštitu PhoneChip-a pokazuju značajno manje promena u odnosu na ćelije koje su bile izložene zračenju bez zaštite.

Ovo je naučnicima dalo osnova da pretpostave da je PhoneChip i u ovom slučaju neutralisao štetne efekte elektromagnetnog zračenja.

Detaljnije se o ovom istraživanju možeš informisati ovde

Zaključak

Zaključak

Ove studije nam jasno pokazuju da je dejstvo PhoneChip-a na naš organizam očigledno i merljivo.

Ovaj dodatak za mobilni telefon dokazano smanjuje štetne uticaje elektrosmoga i pomaže našem telu da mu se odupre.

Odaberi zaštitu koja stvarno deluje – za veću sigurnost i bolji kvalitet života.

Poruči

ECOM Profit

Poruči